MIA KNAPEN, Notaris te Lanaken

 

MIA KNAPEN

Notaris te Lanaken

 

NOTARIS MIA KNAPEN

Koning Albertlaan 22
3620 Lanaken
Tel. (089) 76.78.66
Fax. (089) 76.67.09

BV BVBA
BTW BE 0806096724
RPR Antwerpen afdeling Tongeren
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

22 november 2018

Wie eerder al schenkingen deed, neemt zijn erfenisplanning best onder de loep. Door het nieuwe erfrecht hebben die schenkingen misschien niet het effect dat u beoogde. Bovendien hebt u maar tien maanden de tijd om daar een mouw aan te passen. Vanaf 2 september 2019 is het onherroepelijk te laat.

Sinds 1 september 2018 is het erfrecht gemoderniseerd. Voortaan kunt u de helft van uw vermogen nalaten aan wie u wil. De andere helft is voorbehouden voor uw kinderen, ongeacht het aantal kinderen. Uw kinderen zijn reservataire erfgenamen. Zij moeten altijd een minimum erfdeel ontvangen.
Hebt u twee kinderen, dan hebben ze allebei minstens recht op een vierde van uw vermogen. Hebt u drie kinderen, dan is hun gewaarborgd erfdeel een zesde. Hebt u vier kinderen, dan heeft elk kind recht op minstens een achtste van uw vermogen.
Dat is niet het enige. Sinds 1 september moet de notaris de waarde van uw vermogen bij overlijden anders berekenen. Immers, als u overlijdt, maakt de notaris een optelsom van de goederen die u nog had bij overlijden én van de schenkingen die u tijdens uw leven hebt gedaan.
Zo onderzoekt de notaris of u tijdens uw leven niet te vrijgevig bent geweest en of de reservataire erfgenamen zoals uw kinderen wel het deel krijgen waar ze wettelijk aanspraak op kunnen maken. De notaris gaat ook na of de gelijkheid tussen de kinderen wordt gerespecteerd.

Schenkingen worden geïndexeerd
Voortaan moet de notaris de waarde van eerder gedane schenkingen indexeren tot op datum van overlijden. Dat geldt automatisch voor al wie sinds 1 september 2018 is overleden of overlijdt, ook als de schenkingen voor die datum zijn gedaan!
Dat geldt zowel voor roerende goederen zoals spaargeld, kunstwerken of een beleggingsportefeuille, als voor onroerende goederen zoals een stuk grond of een woning.
Voor personen die voor 1 september 2018  zijn gestorven, zijn er andere waarderingsregels van toepassing. Schonken deze personen een som cash, dan wordt de waarde ervan niet geïndexeerd.
De nieuwe waarderingsregels kunnen effecten hebben die u, op het ogenblik van de schenking, niet had voorzien, zoals dit voorbeeld illustreert.

Veronderstel dat Patrick twee kinderen heeft, Johan en Veronique. Patrick overlijdt op 30 september 2018. Aan zijn zoon Johan schonk Patrick veertien jaar geleden 50.000 euro. Aan Veronique, die veel jonger is, schonk Patrick pas in mei 2017 50.000 euro. Beide schenkingen zijn een voorschot op de erfenis van Patrick.
Als Patrick overlijdt, bedraagt zijn vermogen door financiële tegenslagen nog 40.000 euro. Hij wil de helft nalaten aan zijn vriendin. De andere helft of 20.000 euro komt toe aan zijn twee kinderen. Elk kind heeft recht op 10.000 euro.
Omdat Patrick na 1 september 2018 overlijdt, moet de notaris de waarde van de schenkingen indexeren tot op datum van zijn overlijden. Dat heeft tot gevolg dat de notaris de schenking aan Johan van 14 jaar geleden voor ruim 65.000 euro in rekening moet brengen. De recente schenking aan de dochter Véronique, wordt voor slechts 51.000 euro in de weegschaal geworpen of 14.000 euro minder.
Als de notaris dat in rekening brengt, heeft Johan na het overlijden van Patrick  recht op 3.000  euro en krijgt dochter Véronique nog 17.000 euro.


Verklaring tot behoud
Als u wenst dat de notaris in dit voorbeeld alleen rekening houdt met de waarde van de schenking op het ogenblik dat de schenking werd gedaan - niets meer of minder - dan moet u naar de notaris stappen om een verklaring tot behoud af te leggen. De notaris zal de waarde van de schenkingen dan niet indexeren als u overlijdt.
In het voorbeeld krijgt elk kind naast 50.000 euro, dan nog 10.000 euro bij het overlijden van Patrick.
Ook in andere situaties kunnen de nieuwe waarderingsregels ongewenste effecten hebben, bijvoorbeeld als u aan één kind een bouwgrond schonk en aan een ander kind, ter compensatie, een som geld.
Als u alles liever bij het oude laat, moet u een verklaring tot behoud afleggen. Of dat in uw specifieke situatie wenselijk is, bespreekt u best met uw notaris.
Tot nu werden er 989 verklaringen tot behoud afgelegd. U hebt nog tot 1 september 2019 de tijd om zo’n verklaring af te leggen voor de notaris. Toch wacht u best niet te lang om te laten controleren of uw erfenisplanning door de nieuwe regels wordt doorkruist.

Bron: Fednot

21 november 2018

Wanneer ben je echt eigenaar als je een woning koopt? Haal niet te vroeg de champagne boven en zorg ervoor dat je al je rechten en plichten kent, zowel als koper én verkoper.
Meer uitleg in onze notaristip.

Bron: Fednot

19 november 2018

Een erfenis kan leiden tot veel conflicten en onbegrip tussen broers en zussen. Als er in het verleden schenkingen zijn gebeurd, is het bovendien niet altijd gemakkelijk om te begrijpen wat de effecten van deze schenkingen zijn op de erfenis. Niet alles wordt zomaar als een schenking beschouwd… Hoe komt het dat een schenking van een kind wél wordt aangerekend op zijn erfdeel, terwijl het feit dat een ouder jarenlang op de kinderen heeft gelet of mee heeft geholpen bij het opknappen van een huis niet als schenking wordt beschouwd en dus niet aangerekend wordt op een erfenis?

Om aan deze vragen tegemoet te komen, de transparantie over erfenissen te vergroten en toekomstige twisten tussen broers en zussen te vermijden, heeft de wetgever het principieel verbod op het maken van erfovereenkomsten wat versoepeld.

Enerzijds hebben we ‘globale erfovereenkomsten’ tussen de ouders (of één van de ouders) en alle vermoedelijke erfgenamen in rechte neerdalende lijn (lees alle kinderen, kleinkinderen, stiefkinderen, enz.) waarbij de ouders, samen met deze afstammelingen, in alle openheid en met de nodige zekerheid hun nalatenschap kunnen regelen: Welke schenkingen werden in het verleden gedaan? Welke voordelen heeft het ene dan wel het andere kind genoten? Wat is de persoonlijke situatie van elk kind? Bedoeling van de globale erfovereenkomsten is het zoeken naar een evenwicht tussen deze afstammelingen. Iedere erfovereenkomst moet dus evenwichtig zijn, maar hoe dit begrip wordt opgevat of aanvaard, is en blijft een zaak van de partijen. ‘Evenwichtig’ kan dus evengoed betekenen dat een kind ermee akkoord gaat dat hem of haar helemaal niets wordt toebedeeld.

Hoe dan concreet dat evenwicht tussen de erfgenamen bereiken of herstellen? De ouders en de afstammelingen kunnen in de globale erfovereenkomst vaststellen dat een welbepaalde schenking niet aangerekend zal worden op het erfdeel van het betrokken kind. Een andere mogelijkheid is om een bijkomende schenking - via de erfovereenkomst – te organiseren of één (of meerdere) kinderen - via de erfovereenkomst - een schuldvordering toe te kennen ten opzichte van een broer of zus. Alles hangt af van de concrete situatie.

Anderzijds hebben we de ‘punctuele erfovereenkomsten’. Zoals de naam het laat vermoeden zijn dit specifieke erfovereenkomsten, deze keer niet verplicht tussen de ouders en alle vermoedelijke erfgenamen in rechte neerdalende lijn. Het kan gaan om een specifieke erfovereenkomst dat gericht is op een generatiesprong, een overeenkomst over de waarde van een welbepaalde schenking, of nog de beslissing van bepaalde kinderen om geen inkorting te vorderen ten aanzien van een bepaalde schenking, of m.a.w. de aanvaarding door een kind van het feit dat zijn erfrechtelijke reserve aangetast kan worden, ten voordele van een iemand die een schenking zal ontvangen van zijn ouder.

Erfovereenkomsten zijn in sommige situaties een ideale oplossing, maar zonder enige twijfel zijn erfovereenkomsten ook instrumenten die heel verregaande gevolgen kunnen hebben. We geven je daarom graag een paar aandachtspunten mee:

  1. Voor het opstellen van erfovereenkomsten gelden strenge formaliteiten die je moet zien als garantiemechanismen: de wetgever wilde de zekerheid inbouwen dat iedere partij goed beseft wat hij of zij aan het beslissen is.

  2. De notariële tussenkomst is verplicht. Een erfovereenkomst is een zwaarwichtige handeling. De notaris is een specialist in familiaal vermogensrecht en is dus de best geplaatste expert om de partijen te begeleiden. Bovendien is hij volledig onpartijdig.

  3. Aan het ondertekenen van de erfovereenkomst gaat een proces vooraf, die de partijen toelaat om weloverwogen hun beslissingen te nemen. Iedereen moet de kans krijgen om advies in te winnen indien nodig. Een erfovereenkomst onder druk of dwang is uit den boze.

  4. De partijen krijgen eerst een ontwerp van de erfovereenkomst. Pas na 15 dagen mag er een vergadering plaatsvinden waarbij de notaris bepaalde informatie en toelichtingen kan geven over het ontwerp. Vanaf de dag van de vergadering moet er een termijn van één maand verstrijken alvorens de partijen de erfovereenkomst kunnen ondertekenen. De notaris kiest deze termijnen niet zelf. Hij moet ze dwingend toepassen.

  5. Ga niet over één nacht ijs bij erfovereenkomsten. Erfovereenkomsten hebben betrekking op schenkingen en voordelen die vandaag bestaan of door de erfovereenkomst zelf in het leven worden geroepen, maar uiteraard moet er over de toekomst nagedacht worden. Het is dus wat kijken in een glazen bol.

  6. In een globale erfovereenkomst moeten alle schenkingen verplicht worden vermeld (deze gedaan in het verleden en, eventueel, deze die je wilt doen naar aanleiding van de erfovereenkomst). Maar geen paniek: de niet-geregistreerde schenkingen die niet werden belast in het verleden blijven onbelast, zelfs als ze in de globale erfovereenkomst worden opgesomd. Enkel en alleen als je zélf aangeeft dat de erfovereenkomst als titel voor de schenking geldt (en dat je dus verklaart dat deze als schenking wordt geregistreerd), zal het belast worden. Ook schenkingen die via de erfovereenkomst gebeuren (waarvoor de erfovereenkomst als titel geldt) worden belast.

Bron: Fednot

 
 

Immo

Uit de hand verkoop € 157.000

Huis
Spoorwegstraat 61
3740 Beverst

Uit de hand verkoop € 189.000

Huis
Nederstraat 96
3730 Hoeselt

Uit de hand verkoop € 150.000

Huis
Bilzerbaan 73
3620 Lanaken

Uit de hand verkoop € 90.000

Grond
Toekomststraat
3740 Hees

Uit de hand verkoop € 162.000

Appartement
Reinpadstraat 15
3600 Genk

Uit de hand verkoop € 250.000

Huis
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 95.000

Grond
Cornelstraat
3740 Munsterbilzen

Uit de hand verkoop € 299.000

Huis
Guffensstraat 21
3620 Lanaken

Uit de hand verkoop € 150.000

Grond
Bilzersteenweg
3730 Hoeselt

Uit de hand verkoop € 660.000

Huis
Winkelstraat 14
3640 Kinrooi

Uit de hand verkoop € 240.000

Grond
Vogelzangstraat
3740 Beverst

Uit de hand verkoop € 19.000

Grond
Kempenstraat
3740 Beverst

Uit de hand verkoop € 270.000

Huis
Heibrikstraat 54
3730 Hoeselt

 
 

NOTARIS MIA KNAPEN

Koning Albertlaan 22
3620 Lanaken
Tel. (089) 76.78.66
Fax. (089) 76.67.09

BV BVBA
BTW BE 0806096724
RPR Antwerpen afdeling Tongeren
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Verlofperiodes